concurs de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar debutant

 

PRIMĂRIA  COMUNEI BALVANESTI

 

 1. 1118 din 25.04.2023                                                                                                 

 

 

 

 

ANUNȚ

 

 

 

Primăria Comunei Balvanesti, cu sediul în sat Balvanesti,comuna Balvanesti,jud.Mehedinti, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de:

 • asistent medical comunitar debutant –  1 post , pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/saptămâna.

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).”

 

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente prevăzute la Art. 35 din Hotărârea nr. 1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 (se ridică de la Primaria comunei Balvanesti-Secretar);
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.
 10. j) copie certificat de membru OAMGMAMR (pentru asistent medical)

 

Înscrierea candidatilor se va face pe post, cu respectarea condiţiilor generale şi specifice de înscriere la concurs publicate pe site-ul Primariei Comunei Balvanesti şi pe posturi.gov.ro.

PROBA SCRISA constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei şi, dupa caz, pe baza tematicii de concurs.

Durata probei scrise maxim 3 ore.

INTERVIUL constă în testarea abilitatilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor şi va fi susţinută  doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

 

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examinare în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

 1. a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. b) capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. c) motivaţia candidatului;
 4. d) comportamentul în situaţiile de criză;
 5. e) abilităţi de comunicare;
 6. f) iniţiativă şi creativitate.

 

Pentru a promova concursul candidatii trebuie sa obtina minim 50 puncte la fiecare probă.

Ocuparea posturilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de candidații admiși, la finalul concursului.

 

 Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Diplomă de școală sanitară postliceală –specialitatea medicina generala;
 • Diplomă de bacalaureat;
 • Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
 • Aviz de liberă practica în termen de valabilitate;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului nu este necesara ;

-Posedă permis de conducere, categoria B.

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 • Perioada de depunere a dosarelor 28 aprilie – 12 mai 2023;
 • Selectia dosarelor – in maxim doua zile de la terminarea inscrierilor;
 • proba scrisă  în data de 26 mai 2023,ora 10.00, la sediul instituției;
 • Interviul se susţine într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea “admis” sau “respins”, după caz.
 • După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

Dosarele de concurs se depun la Primăria comunei Balvanesti, compartimentul Secretar General,  tel. 0756030355, persoana de contact  Remus EBETIUC;

 

 

Bibliografie şi tematică:

 

Bibliografie comuna

 1. Constituția României,republicată;
 2. Titlu III ale părții a VI-a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

Bibliografie specifică –

 1. Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul I Sanatatea Publica ( Cap I si Cap II) si Titlul III Asistenta medicala primara ( Cap IV);

– Asigurarea sanatatii populatiei in sistemul de sanatate publica, programele de sanatate si serviciile acordate in asistenta medicala primara;

 1. OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

– Activitățile exercitate de asistentul medical generalist;

 1. Ordin nr. 41 / 2000 privind informarea operativă în probleme de epidemiologie şi igiena;

– Informare operativă în problemele de epidemiologie şi igiena;

 1. Ordonanța nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor;

– Vaccinarea copiilor si adolescentilor in cadrul Programului national de imunizare;

 1. Ordonanta de urgenta 18/ 2017 privind asistenta medicala comunitara;

– Obiectivele, activitatile si beneficiarii serviciilor de asistenta medicala comunitara;

 1. Hotărâre nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară;

– Organizarea si funcţionarea activităţii de asistenta medicala comunitara;

 1. Protocoale de diagnostic si ingrijiri in asistenta primara- UNICEF – vol.I;

– Alimentația gravidei în cursul sarcinii si ingrijirea lauzei.

 1. Ordonanţa de Urgenţă nr.162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile admnistraţiei publice locale .
 2. G. 560/28.04.2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor romani aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027
 3. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.
 4. Contracepţie şi planificare familială , orice sursă de informaţie(MS,SECS,INSMC)

 

PRIMAR,                                                                            Secretar 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *